Algemene Voorwaarden van praktijk SuccesvolGelukkig (Hypnotherapie en Coaching)

 

Artikel 1 –  Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SuccesvolGelukkig Coaching:
De Hypnosepraktijk SuccesvolGelukkig, postadres aan de Henri Dunantlaan 135 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70562474

Coach:
Yvette Rooding, handelend als zelfstandig gevestigd Hypnotiseur en NLP-Practioner voor SuccesvolGelukkig. Erkend opgeleid aan de HBO-V, het NCOI en het Hypnose instituut Nederland.

Cliënt:
Degene aan wie de coach advies verleent of training geeft. Of – in geval van minderjarigheid – diens wettelijke vertegenwoordigers;

 

Artikel 2 –  Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden bij 1-op-1 coaching (particulier)

2.1 De overeenkomst voor het volgen van privé-sessies wordt aangegaan nadat een verkennend (telefonisch) gesprek gevoerd is. Voor het gehele traject wordt een vast tarief afgesproken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd (per e-mail).

2.2 Nadat een schriftelijke overeenkomst tussen SuccesvolGelukkig Coaching en cliënt is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan de coach beginnen met het coachings- of trainingstraject aan cliënt.

 

Artikel 3 – Bepalingen bij jobcoaching en andere zakelijke trajecten

3.1 Voor coaching op initiatief van en vergoed door een werkgever ten behoeve van een werknemer, gelden aparte afspraken die zullen worden neergelegd in een voorstel (offerte).

3.2 Door ondertekening van dit voorstel gaat de werkgever akkoord met de daarin genoemde bepalingen. De afspraken uit de offerte gaan voor op de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen dus een aanvulling hierop.


Artikel 4 – Tarieven en facturering 1-op-1 coaching

4.1 De coach laat de cliënt duidelijk weten welke tarieven gelden. Deze zijn uitgebreid beschreven op de website www.SuccesvolGelukkig.nl
Deze kunnen op verzoek van de cliënt altijd nog bevestigt worden via de email.
Deze algemene voorwaarden worden meegezonden.
De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld.

4.2  Voor de individuele coaching geldt dat het gehele bedrag contant wordt voldaan voor aanvang van de eerste sessie, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 5 –  Verhindering 1-op-1 coaching

5.1 Als de cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, laat hij of zij dit zo snel mogelijk weten. Als de cliënt dit korter dan twee etmalen (48 uur) voor de geplande afspraak laat weten of helemaal niets laat horen, dan mag de coach de gemiste sessie gewoon in rekening brengen.

5.2 Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 48 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 


Artikel 6 –  Betaling bij 1-op-1 coaching

6.1 Cliënt betaald contant na afloop van de sessie. Facturen worden via de e-mail verstuurd. Bij trajecten met een zakelijk karakter kunnen afwijkende termijnen worden afgesproken en is het mogelijk om de betaling voorafgaand aan de sessies over te maken op de bankrekening die vermeld staat op de factuur.

6.2 Als er bezwaren, vragen of onduidelijkheden zijn over de factuur, deze graag zo snel mogelijk aangeven, in ieder geval voor de vervaldatum kenbaar maken,zodat deze eventueel hersteld kan worden.

6.3 Bij niet-betaling binnen de gestelde datum mag SuccesvolGelukkig Coaching vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen en bovendien alle eventuele kosten die verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering (denk aan incassokosten en gerechtelijke kosten).

 

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden bij deelname aan (live) workshops of groepstrainingen

7.1 De overeenkomst voor het volgen van een workshop of groepstraining wordt gesloten op het moment dat cliënt zich hiervoor heeft aangemeld en de coach deze aanmelding schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd. Vanaf dat moment gelden deze algemene voorwaarden.

7.2 In de bevestiging wordt aangegeven waar de training plaatsvindt en hoe betaling dient plaats te vinden.

7.3 Tenzij in de bevestigingsmail anders wordt aangegeven gelden de volgende uitgangspunten:

Annulering online workshops en trainingen

Bij aankoop van een online training geldt een bedenkperiode van 14 dagen na de dag van bestelling. Tot die periode ontvangt Cliënt bij bedenking zijn geld retour. Eventueel ontvangen cursusmateriaal en inlogcodes vervallen. Na 14 dagen is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en ben je het volledige deelnemersgeld verschuldigd.


Annulering en verhindering live workshops en trainingen

  • Cliënt kan zijn deelname aan een workshop of cursus tot 7 dagen voor aanvang annuleren.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang ontvangt cliënt het cursusgeld retour behalve 50 euro administratiekosten.
  • Na deze termijn is cliënt bij annulering 100 % van het cursusbedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk om een vervanger te sturen. Het verschuldigd bedrag dient gewoon betaald te worden volgens de geldende betalingstermijn.
  • In geval van vervanging blijft cliënt zelf het cursusgeld verschuldigd aan SuccesvolGelukkig Coaching en dient hij dus zelf te zorgen voor verrekening met de vervanger.
  • Verhindering door bijvoorbeeld ziekte is in principe voor eigen risico. Wel kan in overleg met de coach besproken worden of er een mogelijkheid is om een gemiste training op een later moment in te halen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

 

Artikel – 8 – Verschuldigdheid

De administratie van SuccesvolGelukkig Coaching geldt als bepalend voor het kunnen vaststellen wat cliënt verschuldigd is aan SuccesvolGelukkig Coaching. Uiteraard behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Het advies en de trainingen van de coach zijn resultaatgericht. De coach kan het resultaat echter nooit garanderen.

9.2 De coach is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door cliënt van de door coach verstrekte adviezen of therapie.
Behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.


Artikel 10- Uitsluiting en verantwoordelijkheid van cliënten

10.1 Er dient altijd aangegeven te worden of een cliënt onder behandeling is bij een arts, psychiater, psycholoog of andere hulpverlener. In overleg met de arts of andere behandelaar kan een eventuele behandeling gestart worden, maar de cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen na de therapie.

10.2 In het geval van een psychische aandoening is het volgen van de online hypnose trainingen ten strengste af te raden.
Indien de cliënt hier wel voor kiest is hij volledig verantwoordelijk voor deze keuze en de eventuele gevolgen na deze therapie.

 

Veel mensen begrijpen niet goed waarom ze een – te laat- afgezegde afspraak wel moeten betalen. Ik leg het met liefde uit 🙂

Voor een  zelfstandig ondernemer is ieder uur dat hij/zij niet werkt letterlijk ‘inkomensderving’. Wij hebben geen maandloon, en kunnen ons dus ook niet permitteren om even rustig aan te doen, zoals mensen met een vast inkomen wel kunnen doen.
Als u op tijd afzegt is het geen punt, dan kan ik andere cliënten inplannen, maar als u op het laatste moment afzegt (of uw afspraak vergeten bent) dan is dat niet meer mogelijk en heb ik geen inkomen.

Dat is dus de reden maar ik zou willen zeggen: kom maar gewoon, daar worden we beiden blij van 🙂

Liefs Yvette

r

Als uw coach verwacht ik van u dat u de algemene voorwaarden allemaal door heeft gelezen. U kunt hierdoor weloverwogen uw keuze maken voor een behandeling! U blijft namelijk altijd zelf verantwoordelijk voor de gevolgen na een behandeling. Tenzij er uiteraard duidelijk sprake is van grove nalatigheid door de coach.